SEIKO DREAM SQUARE

Total Direction | TANSEISHA Co.,Ltd.
Creative Producer | Ryuta Hoshi
Creative Director | Kento Tomiyoshi
Director | Naoya Nishikubo
CG Designer | Ryo Chigira,Daiki Hanasaka,Shoichi Kita
Editor | Kosuke Tsukagawa,Kotoko Katayama
Cinematographer | Hirohito Itagaki,Naoki Sato
Music | Makoto Shozu

❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘
※動画の音声は展示された音声と別物となります。